Umurtqadagi muammolar – dardlarning darakchisi.

Umurtqadagi muammolar – dardlarning darakchisi

Umurtqadagi muammolar – dardlarning darakchisi. Umurtqa bilan bog’liq muammolar qad-qomatning buzilishiga olib keladi. Bu esa juda xunuk. Biroq eng muhimi – og’riq sababining ichki a`zolarga tarqalishi.

Umurtqa ustuni deformatsiyaga uchraganda nerv impul’sining tegishli a`zoga borishini ishdan chiqaradi. Natijada uning ishiga ham salbiy ta`sir ko`rsatmasdan qolmaydi. Negaki, ichki a`zolarni muayyan holatda tutib turuvchi bog’lovchi apparat umurtqaga bog’langan bo`ladi. Agar u holatini o`zgartirsa, a`zolarning joyidan siljishi yuz beradi va ular ham yaxshi ishlamay qo`yadi.

Umurtqaning bo`yin sohasi – ko`pincha bosh og’rig’i, xotiraning susayishi, ko`rish, eshitish qobiliyatining buzilishi va boshqa noxushliklarga sabab bo`ladi.

Ko`krak sohasi osteoxondrozida yurak va qorin og’rishi mumkin. U oshqozon, o`t pufagi va qorin bo`shlig’ining boshqa a`zolaridagi kasalliklarga o`xshab ketadi.

Agar bel sohasi shikastlansa, siydik ajralishi va jinsiy a`zolar faoliyati buzilishi mumkin.

Ko`pgina kasalliklarda belda ikkilamchi og’riqlar kuzatiladi. Og’riq hissi orqa miyada nervlar orqali o`tib, boshda paydo bo`ladi. Natijada umurtqaning mazkur sohasining o`rab turuvchi mushaklar reflektorli zo`riqadi. Muammoli hududda harakat cheklanadi, qon aylanishi yomonlashadi, shish paydo bo`lishi mumkin. Sekin-asta umurtqaning o`zida ham o`zgarishlar boshlanadi. Og’riqqa sabab bo`lgan a`zo esa o`zini yanada yomon his qila boshlaydi.

Bel nega og’riydi?

Belingiz og’riyapti, orqangiz tortilib qolganday, umurtqangiz sanchib qoldi… Bunday noxush hisni qay birimiz boshimizdan kechirmaganmiz?! Boz ustiga, ular ayni noqulay damda paydo bo`ladi. Sabablari juda ko`p, lekin ko`pincha beldagi og’riq umurtqa ishidagi navbatdagi buzilishlar bilan bog’liq bo`ladi. Umurtqadagi muammolar – dardlarning darakchisi.

Umurtqalaro disk churrasi beldagi azobli og’riqqa sabab bo`lishi mumkin. Kasallik umurtqalararo diskning tolasimon halqasi yorilishi natijasida paydo bo`ladi. Bunda hosil bo`lgan churra orqaga va yonga do`ppayib chiqib, orqa miya kanalidan chiquvchi nerv ildizlarini ezib qo`yadi. YAllig’lanish boshlangandan so`ng shish hosil bo`ladi.

Bo`yin radikuliti ko`pincha umurtqaning bo`yin sohasi umurtqalararo disk churrasi asorati hisoblanadi. Kasallikning sababi orqa miya nerv ildizlarining qisilishi bilan bog’liq. Masalan, umurtqa tanalarining yoshga oid o`zgarishlari tufayli ular orasidagi masofa qisqaradi. YOki kasallik nerv yaqinida joylashgan mushaklarning yallig’lanishi tufayli rivojlanadi.

O`tkir bel-dumg’aza radikuliti (lyumbago, bel sanchig’i) faqat keksalarda uchramaydi. Bel sohasida to`satdan paydo bo`lgan kuchli og’riq odatda yon tomonga aylanish bilan bir vaqtda oldinga egilganda sodir bo`ladi.

Umurtqaning qiyshayishi (skolioz). Umurtqaga orqadan qaraganingizda to`g’ri bo`lishi kerak. Biroq ba`zi odamlarda u S ko`rinishini olgan bo`ladi. Umurtqa anchagina qiyshaygan bo`lsa, harakatlanganda ham og’riq yuzaga keladi.

Osteoxondroz. Bunda umurtqani o`rab turuvchi mushak va paylarda moddalar almashinuvi jarayoni buzilishi sodir bo`ladi. YOsh o`tgan sayin muayyan omillar ta`sirida umurtqa pog’onalarining o`zi ham o`zgaradi – o`simta va do`mboqlar paydo bo`ladi. Ular yordamida organizm shikastlangan umurtqa pog’onalarini tiklashga harakat qiladi. Umurtqalararo disklarning suyak va tog’ay to`qimalarida emiruvchi jarayonlar tufayli og’riq paydo bo`ladi, shikastlangan bo`g’imlarda harakat cheklanadi, nevralgiya, radikulit, skolioz kabi kasalliklar kelib chiqadi.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish