O`zbekistonda sport tibbiyotining rivojlanish tarixi.

O`zbekistonda sport tibbiyotining rivojlanish tarixi

O`zbekistonda sport tibbiyotining rivojlanish tarixi. O`zbekistonda jismoniy tarbiyaning rivojlanishi bilan bir qatorda meditsinaning yangi mustaqil tarmog’i – jismoniy tarbiyada tibbiy nazorat vujudga keldi. Turkistonda jismoniy tarbiya va sport jarayonlarining rivojlanishi respublikaning umumiy harbiy ta`lim organlari va sog’liqni saqlash xalq qo`mitasi tomonidan amalga oshiriladi.

Turkiston respublikalar markazay qo`mitasi va Turkiston fronti harbiy inqilob soveti 1920 yilda umumiy majburiy harbiy ta`lim haqida dekret chiqardi. Bunda xalq maorif qo`mitasi tomonidan umumiy harbiy ta`lim yordamida maktab yoshidagi yoshlarning mukammal jismoniy rivojlanishi uchun 8-16 yoshgacha maktab va 16-18 yoshdan o`smirlar uchun esa harbiy tayyorgarlik o`rgatish zarur deyiladi. Bu vazifa 2 ta shifokor va 1 ta jismoniy tarbiya instruktori bo`lgan umumiy harbiy ta`lim organlariga yuklanadi. Jismoniy tayyorgarlik o`tayotgan shaxslar ustidan nazorat respublika xalq sog’liqni saqlash qo`mitasida tashkil etilgan, jismoniy tayyorgarlik darajasini baholash esa, sog’liqni saqlash bo`limiga yuklanadi. Bu bo`limning shtati shifokor, pedagog va jismoniy tarbiya instruktoridan iborat edi.

1922 yilda Jismoniy tarbiya va ta`lim dasturlari va rejalarini tasdiqlandi, jismoniy tarbiya instruktorlari uchun qisqa va uzoq muddatli kurslar tashkil etildi, jismoniy tarbiya targ’ibotiga jismoniy tarbiya saroylari, stadion, maydonchalar, antropometrik kabinetlar ochildi. O`zbekistonda sport tibbiyotining rivojlanish tarixi.

1923 yilda bolalar sog’liqni saqlash bo`lim rejasiga bolalar muassasalariga jismoniy tarbiyani kiritish, maktab-larda bolalar muassalarida Narkompress tashkilotlarida tib-biyot sanitariya nazorati masalalarini ishlab chiqish ko`zda tutildi.

Respublikada birinchi marotaba shifokorlar Lyubimova va Ukrantsovalar boshchiligida maktablarda bolalar jismoniy tarbiya uchun dasturlar ishlab chiqildi, o`quv soatlari belgilandi va jismoniy mashqlar va sportning ayrim turlaridan mashg’u-lotlar tuzildi. Respublika xalq sog’liqni saqlash qo`mitasi jismoniy tarbiyani tibbiy xizmat bilan ta`minlashga bag’ish-langan uzoq muddatli dasturlarni ishlab chiqishda xalq sog’liqni saqlash qo`mitasi farmonlariga asoslandi, qabul qilingan qarorlarda respublika aholisini eng kichik yoshidan boshlab jismoniy tarbiyaga jalb etish zarur, deyiladi. Insonning biologik xususiyati uning yoshi va psixologik xususiyatlari bilan birgalikda o`rganish masalalari qo`yildi. O`zbekistonda sport tibbiyotining rivojlanish tarixi.

Dasturda badantarbiya va mashqlar, o`yinlar, gimnastika va sport turlari o`sayotgan organizmning talablari asosida bolalar sog’ligini va psixik faoliyatini mustahkamlash omili sifatida o`tkazilishi zarurligi ko`rsatiladi.

Shifokorlarga jismoniy tarbiya bilan shug’ullanuvchilar salomatligini va jismoniy rivojlanishini aniqlash, ularning tayyorgarligi va psixik xususiyatlariga binoan guruhlarga taqsimlash kabi vazifalar yuklanadi. Jismoniy rivojlanishda nuqsonlari bo`lgan shaxslarga maxsus korrektsiyalovchi mashqlar buyuriladi, undan tashqari tibbiyot xodimlari mashg’ulot jarayo-nini va mashg’ulot o`tkaziladigan joylarni doimiy nazorat qilishlari, shuningdek jismoniy tarbiyaning mehnat jarayonla-riga va bolalar salomatligi ta`siriga baho berishlari kerak bo`ladi.

Shu maqsadda respublika xalq salomatligi qo`mitasi Turkiston markaziy ijroiya qo`mitasiga maktab va bolalar muassalarida tibbiy sanitariya nazorat tarmoqlarini kengayti-rish proektini topshirdi.

1923 yilda Toshkentda antropometriya kabinetiga ega bo`lgan maktab profilaktik ambulatoriya ochiladi. Shu yilda Turkiston respublikalarii xalq qo`mitasi soveti O`rta Osiyo Davlat unversitetining tibbiyot qulliyotida jismoniy rivojlanish va jismoniy tarbiyani o`rganish kursini kiritishga qaror qabul qiladi.

Barcha 7 yillik ta`lim maktablarining o`quv ish dastur-larida bolalarni jismoniy tarbiyalash uchun o`quv soatining 6/1 qismi, yuqori darajali maktablarda 5/1 qismi ajratiladi.

Maktab sanitariya shifokorlari maktab kengashi tarkibiga kiritiladi. Ular jismoniy yuklanishlarni belgilashlari va jismoniy mashqlarning o`quvchilar organizmiga ularning yoshi xususiyatlarini hisobga olgan holda ta’sirini o`rganishlari, jismoniy mashq bilan shug’ullanuvchilar ustidan tibbiy nazorat o`rnatishlari, shuningdek maktab o`quvchilarining jismoniy ri-vojlanishni antropometrik usullar bilan o`rganishlari zarur edi.

1924 yilda Qo`qonda respublikada ikkinchi maktab – profilaktika ambulatoriyasi ish boshladi. Shu yil mobaynida Toshkent va Qo`qon maktab profilaktik-ambulatoriyalar hisoboti bo`yicha: 4000 o`quvchi va 1400 ga yaqin o`smirlar tekshirildi. Biroq maktab-sanitar shifokorlari jismoniy mashqlar bilan shug’ulla-nayotganlarning tibbiy nazoratiga etarli e`tibor berisha olmadi. Sog’liqni saqlash xalq qo`mitasining maktab o`quvchilarning tibbiy xizmat bilan ta`minlash to`g’risida 1923 yilda qabul qilgan dasturini hayotga to`liq tadbiq qilib bo`lmasdi.

Jismoniy tarbiya bilan shug’ullanayotgan bolalarni tibbiy xizmat bilan ta`minlash yanada uyushtirilgan hamda rejalash-tirilgan holda olib boriladi. Tibbiy mashg’ulotlar asosida shaxsiy tibbiy kartochkalar to`ldiriladi, bunda antropometrik ko`rsatkichlar (bo`y uzunligi, ko`krak aylanasi tinch holatida, nafas olganda va nafas chiqargandagi ko`rsatkichi) ovqatlanishi, gavda tuzilishi, tayanch-harakat apparatining holati va hokazolar, shuningdek jismoniy tayyorgarliklari uchun ruxsat haqida xulosalar aks ettirildi. 1925 yilda Toshkentda jismoniy tarbiyaning kasaba uyushmasi bayramini o`tkazish uchun tayyorgarlik tibbiy nazorat ishlarining taraqqiyoti uchun omil bo`ldi. Ommaviy jismoniy tarbiya qatnashchilari majburiy ravishda dastlabki tibbiy tekshiruvdan o`tib shifokor xulosasi asosida musobaqalarda qatnashish uchun ruxsat olishlari zarur edi. Qatnashchilarni tibbiy ko`rikdan o`tkazish maktab-profilaktika ambulatoriya bazasida shifokor Ukraintsova boshchiligida olib borildi. Musobaqada qatnashadigan har bir qatnashchiga to`ldi-rilgan tibbiy kartalarda antropometrik o`lchov ko`rsatkichlari va sog’ligining umumiy holati aks ettirilgan edi.

Shifokorlar ayrim sport turlariniig jismoniy tarbiya bilan shug’ullanuvchilar organizmiga ta`sirini o`rgandilar. Masalan, yugurishning gapirishga, xarakterga, harakatlarga, tashqi ko`rinishiga, nafas olish tezligiga va pul`sga ta`siri xaqida ma`lumotlar bor. Olingan ma`lumotlar tahlil qilindi va keyingi shunga o`xshash musobaqalarni o`tkazishni tavsiya etish uchun o`rganildi. O`zbekistonda sport tibbiyotining rivojlanish tarixi.

1926 yilda Toshkentda O`zbekistonda birinchi marta vilo-yatda tibbiy nazoratni tashkil etish uchun jismoniy tarbiyadan shtatli shifokor qilib Il`insiiy I.P. tayinlandi. U barcha sport jamoalari “Profinteri”, “Dinamo”, “Krasniy pechatnik” va boshqa sportchilar, jismoniy tarbiya bilan shug’ullanuvchilarni tibbiy xizmat bilan ta`minladi, jismoniy tarbiyani targ’ib qilish sohasida katta ishlar qildi va salomatlik uchun mehnat unumdorligini oshirish uchun uninig ahamiyatini ochib berdi.

1926 yilda Samarqand shahrida O`zbekistonning birinchi jismoniy tarbiya kasaba uyushmalari bayramini o`tkazishga tayyorgarlik – tibbiy nazorat taraqqiyotida keyingi bosqichdir. Musobaqada qatnashish uchun sog’ligi qoniqarli bo`lgan, fizio-logik va jismoniy tayyorgarligini etarli bo`lgan shaxslarga ruxsat etildi. Musobaqa qatnashchilari ikki martadan tibbiy ko`rikdan o`tkazildi (mashg’ulot, trenirovka boshlanishidan oldin va musobaqaga yuborishdan oldin). SHaxsiy tarkib katta shifokor, jismoniy tarbiya instruktori va kasaba uyushmasi raisi tomonidan tasdiqlandi. Musobaqa boshlanishi oldidan jismoniy tarbiya bayrami qatnashchilari maxsus shifokorlar komissiyasidan qo`shimcha tekshiruvdan o`tdilar.

1928 yilda Samarqand, Qo`qon, Andijon viloyat qo`mita-larida jismoniy tarbiya bo`limlariga shtatli shifokorlar kiritildi. Bu shaharlarda ishlab turgan va yangi ochilgan maktab-profilaktik ambulatoriyalarda jismoniy tarbiya bilan shug’ul-lanuvchilarni ta`minlash uchun shifokorlar kabinetlari tashkil etildi. Toshkentda maktab profilaktik ambulatoriya shtatiga jismoniy tarbiya bo`yicha qo`shimcha shifokor kiritiladi, bu lavozimga shifokor Fredrix tayinlanadi.

Arxiv materiallarida viloyat jismoniy tarbiya shifokor-lari hisobotlarining yo`qligi ular tomonidan qilingan ishlar hajmini baholashga imkon bermaydi. Faqat Toshkent tibbiy jismoniy tarbiya kabineti ishlari haqida ma`lumotlar bo`lib, bunda 1928 yil davomida 2777 kishi qabul qilingan, ishchilardan 1410 tasi erkak (ruslar), 470 ta ayol, 171 ta o`zbek, 726 ta maktab o`quvchilarni (har xil millatga mansub) bo`lgan. O`zbekistonda sport tibbiyotining rivojlanish tarixi.

Tibbiy tekshuruv natijasida 744 (29,2) kishiga sog’ligi va jismoniy tayyorgarligi sababli musobaqalarda qatnashish ruxsat etilmagan.

1928 yil iyulda o`tkazilgan jismoniy tarbiyaning II Umumo`zbekiston spartakiadasi respublikada tibbiy nazoratning keyingi kelajakdagi taraqqiyoti uchun yaxshi omil bo`ldi. Bu spartakiadani ta`minlash uchun spartakiada boshlanishdan 1,5 oy oldin Umumo`zbekiston spartakiadasi tashkiliy qo`mitasi tarki-bida respublika sog’liqni saqlash xalq qo`mitasi tomonidan I.P Il’yansiiy raisligida beshta shifokordan iborat bo`lgan tibbiy nazorat komissiyasi tashkil etildi. Markaziy tibbiy nazorat komissiyasiga musobaqa qatnashchilarini nazorati va takroriy tibbiy ko`rikdan o`tkazish, musobaqa o`tkaziladigan joylarning sanitariya-gigienik holatlarining ustidan nazorat, ayrim sport turlarining sportchilar organizmiga ta`sirini o`rganish vazifa-lari yuklanadi. SHifokorlar komissiyasi oldiga musobaqa qatnashchilarining (velokross – 30 km, kross: erkaklar 8 km va ayollar 1500 m, yugurish 5 km, yurish 20 km, kurash va og’irlik ko`tarish) yurak qon tomir sistemasi faoliyatlarini, issiqlik almashinish jarayonlarini aniqlash kabi aniq vazifalar qo`yildi. SHuni aytish kerakki, 500 ta spartakiada qatnashchisidan 193 ta kishi meditsina xulosasisiz keldilar va ular Markaziy tibbiy-nazorat komissiyasi tomonidan qo`shimcha holda tekshirundan o`tkazildi. Natijada sog’liq holati qoniqarsizligi sababli 21 sportchiga musobaqada qatnashishga ruxsat etilmadi. O`zbekistonda sport tibbiyotining rivojlanish tarixi.

1930 yilda viloyat jismoniy tarbiya sovetlarida shifokor lavozimiga barham berish bilan birga, bu lavozim shahar sog’liqni saqlash bo`limi shtatiga kiritiladi. Sog’liqni saqlash bo`limi shifokorlariga keng hajmdagi vazifalar yuklanadi: jismoniy tarbiya to`garaklarida maktab o`quvchilar tashkilotlari o`quv yurtlarida tibbiy nazoratni tashkil etishlariga rahbarlik qilish, stadion, sport maydonchalarida va boshqa sport inshoot-lari ustidan sanitariya gigiena nazoratini tashkil qilish. Undan tashqari, shifokor shoshilinch tibbiy yordam ko`rsatishni tashkil etishga, gigienik tarbiyaga va sanitariya targ’ibotiga shuningdek, jismoniy tarbiyada tibbiy nazorat sohasidan ilmiy-tadqiqot ishlariga javob beradi.

1932 yilda respublikada jismoniy tarbiya harakatini ta`minlash uchun Z ta shifokor kabinetlari bor edi. Tibbiy jismoniy tarbiya ishlariga va antropometrik kabinetlarni tashkil etishga sog’liqni saqlash xalq qo`mitasi tomonidan alohida mablag’ ajratildi. 1932 yilning oxiriga borib respub-lika shahar va nihoyalarda jismoniy tarbiyadan shifokorlar shtati soni 19 taga etdi. Jismoniy tarbiya bilan shug’ullanuv-chilar tayyorgarligida GTO ning sanitariya bo`limi bo`yicha normativlar topshirish uchun sanitariya targ’ibot ishlari aktiv-lashib bordi. Masalan,

1931 yilda GTO ning sanitariya bo`limidan 2000 kishi normativ topshirdi, 1932 yilda 3000 kishi, 1933 yilda 23800, 1934 yilda 31 700 va 1935 yilda 36014 kishi topshirdi. 1935 yilda sanitariya bo`limidan normativ topshirgan jismoniy tarbiya bilan shug’ullanuvchilardan 43,3 foizini mahalliy aholi vakillari tashkil etdi.

1934 yildan boshlab jismoniy tarbiya bilan shug’ullanuv-chilarning salomatlik holatini tekshirish yanada chuqurroq usullarda olib boriladi. Antropometrik o`lchovlardan tashqari yurak qon tomir sistemasini tekshirishda funktsional usullar qo`llanila boshlandi. Yurak qon tomir sistemasining funktsional holatini tekshirish uchun 60 metrga yugurish, 20 marta o`tirib turish va turgan joyida Z minut davomida yugurish singari bir martalik jismoniy yuklanishlar qo`llaniladi.

1935 yildan boshlab sportchilarni tekshirish usuliga jismoniy mashqlardan oldin va jismoniy mashqlardan so`ng qon bosimini o`lchash kiritildi.

O`zbekistonda birinchi marta I.P. Il’inskiy tomonidan futbol, voleybol, engil atletika, gimnastika va kurash mashg’ulot-larida issiq iqlim sharoitida jismoniy yuklanishlarning yurak qon tomir sistemasiga reaktsiyasi o`rganildi. Olingan ma`lumot-larni shifokor o`zining 1937 yilda himoya qilgan nomzodlik dissertatsiyasida umumlashtirdi

1935 yilda Toshkentning har to`rtdan bir tumanida 4 tadan tibbiy jismoniy tarbiya kabinetlari ochiladi. Bu erda shifo-korlar Grishina, Shul’penkova, Signatulin, Bolitov, Mixailov, essi-Ezning va boshqalar ishladilar. Jismoniy tarbiya tashki-lotlari va kollektivlari davolash-profilaktik muassasalari shifokorlari va boshqarma shifokorlari tomonidan tibbiy xizmat bilan ta`minlandi. Ba`zi bir sport jamoalarida (“Dinamo”, “Spartak”, “Lokomotiv”) Toshkentda va shuningdek respublikaning boshqa sohalarida o`zlarining shaxsiy tibbiy nazorat xizmati bor edi. Bu sport tashkilotlarida vrachlar V.Smolenskiy, P.L. Bolotov, A.I. Pogosyants va boshqalar ishladilar. Toshkentdagi jismoniy tarbiya kabinetlari hisoboti bo`yicha 1934 yilda 8529 kishiga xizmat ko`rsatilib, shundan 6109 tasi erkaklar va 2420 tasi ayollar edi.

1934 yilda Toshkent tibbiyot institutida jismoniy tarbiya kafedrasi tashkil etildi. Kafedraga I.P. Il’inskiy boshchilik qiladi. Bu erda jismoniy tarbiyaning umumiy vazifalari bilan bir qatorga talabalarni jismoniy tarbiya va sport bilan shug’ullanuvchilar ustidan tibbiy nazorat asoslarini o`rganish vazifalari ham qo`yildi.

1935 yilda Toshkentda Xalq sog’ligini saqlash qo`mitasi tomonidan O`zbekistonda jismoniy tarbiya sohasida tibbiy nazorat ishlarini umumlashtirib, rejalashtirib, uning barcha faoliyatlariga rahbarlik qilish uchun respublika kabineti tashkil etiladi. Shu vaqtdan boshlab jismoniy tarbiya ustidan tibbiy nazorat O`zbekiston aholisini jismoniy tarbiyalashda uning ajralmas qismi bo`ldi.

Ulug’ Vatan urishi boshlanishi oldida respublikada tibbiy nazorat sohasida ishlovchi 100 ga yaqin shifokor bor edi. 1941-1945 yillar bu sohadagi ishlarinig biroz susayishi bilan xarakterlanadi. Bu sohadagi barcha ishlar umumshahar davolash profilaktik muassasalariga, boshqarma shifokorlari ixtiyoriga beriladi. 1946 yildagi sog’liqni saqlash organlari byudjetida jismoniy tarbiya tibbiy nazoratini rivojlantirish  uchun alohida mablag’ ajratishni ko`zda tutildi. SHuni hal etmoq kerakki, urish yillarida respublikada asosan davolovchi jis-moniy tarbiya ishlari rivoj topdi.

1946 yildan boshlab Toshkent, Samarqand, Farg’ona va boshqa shaharlarda tibbiy jismoniy tarbiya kabinetlari yana faoliyat ko`rsata boshladi. Jismoniy tarbiyadan tibbiy nazorat ishlarini koordinatsiyalash uchun respublika jismoniy tarbiya qo`mitasi shtatida shifokor inspektor lavozimi kiritildi va bu lavozimga shifokor O.M. Jegallo tayinlandi. SHu vaqtning o`zida Tosh-kentda O`rta Osiyo shifokorlar malakasini oshirish institutida tibbiy nazorat va davolovchi jismoniy tarbiyasi kafedrasi ochilib: bunga I.P. Il`inskiy kafedra mudiri qilib tayinlandi. Bu butun respublikaga tibbiy nazorat va davolovchi jismoniy tarbiyadan mutaxassis kadrlar etishtirib berishda asosiy markaz bo`ldi. Kafedra xodimlari Toshkentning yuqori malakaga ega bo`lgan sportchilariga xizmat qildilar. 1946 yildan 1963 yilgacha kafedrada respublikalarning turli shahar va viloyatlarida tibbiy nazorat va davolovchi jismoniy tarbiya bo`yicha ishlashga bir necha yuz mutaxassislar tayyorlandi.

Hisobot ko`rsatkichlari bo`yicha 1946 yil davomida Toshkentda tibbiy nazorat kabinetidan 24329 kishi tekshirundan o`tdi, shulardan 10386 tasi jismoniy tarbiya qatnashchilari, 6826 – maktab o`qituvchilari, hunar-texnika bilim yurtlari o`quvchilari va 7117 oliy o`quv yurtlari studentlari edi.

1947 yilda jismoniy tarbiya va sport balan shug’ullanuvchi shaxslarning salomatligini tibbiy nazoratga olish uchun shahar sog’liqni saqlash bo`limiga shifokor shtatli lavozimi kiritildi. Shu yildan boshlab shahar tibbiy jismoniy tarbiya kabineti faoliyat ko`rsata boshladi va bu kabinet 1948 yilda shahar tibbiy jismoniy tarbiya markaziga aylantirildi. 1947 yilda jismoniy tarbiya harakati sohasida eng yirik tadbirlardan biri Moskvada bo`lib o`tadigan umumlashtirilgan jismoniy tarbiya kursida qatnashish uchun 2000 ta jismoniy tarbiyachilari tayyorlandi. Kurs qatnashchilarining tanlov ishlari maxsus tayyorlangan tarkibda shifokor I.P. Il’inskiy, O.G. Mudutseva, O.M. Jegallodan iborat bo`lgan tibbiynazorat komissiyasidan o`tkazildi. 1947 yil O`zbekistonda tibbiy jismoniy tarbiya kabinetlari tarmoqla-rini tashkillashtirishni tugallash va respublikada jismoniy tarbiya harakatini tibbiy xizmat bilan ta`minlash ishlarning sifatini yanada oshirish yili bo`ldi. Bu vaqtga kelib xalq sog’liqni saqlash qo`mitasi tomonidan respublikada jismoniy tarbiyadan 35 ta shifokor lavozimi, ya`ni har bir viloyatda o`rtacha 2-3 shifokor lavozimni tashkillashtirish ko`zda tutildi. Shu yillarda ko`ngilli sport jamiyatlarda, maktab, oliy o`quv yurt-lari va tashkilotlarda jismoniy tarbiya bilan shug’ullanuvchilar soni yanada oshdi. Bu hol sog’liqni saqlash organlaridan jismoniy tarbiyachilarni tibbiy xizmat bilan ta`minlash ishlariga poliklinika tarmoqlari va tashkilotlar shifokorlarining katta qismini jalb etishni talab qiladi. Bu vaqtda 147591 kishi tibbiy ko`rikdan o`tdi, u jismoniy tarbiya bilan shug’ullana-yotganlarning 80% ni tashkil etdi. O`zbekiston sog’liqni saqlash vazirliginint besh yillik (1946-1950 yillar) dasturida tibbiy-jismoniy tarbiya ishlariga 230 ta shifokor va davolovchi jismoniy tarbiyasi bo`yicha 230ta instruktor-metodist tayyorlash ko`zda tutildi. 1948 yil iyun’ oyida O`zbekiston sog’liqni saqlash vazirligi buyrug’iga binoan, Toshkentda yirik respublika tibbiy jismoniy tarbiya metodik markazi tashkil etildi Bu markaz tarkibida beshta shifokor bor edi, metodik markaz mudiri qilib shifokor O.M. Jegallo tayinlandi. Tez fursatda shunday tibbiy jismoniy tarbiya markazlari yirik shaharlar Samarkand, Andijon, Farg’ona va Buxoroda tashkil topdi.

1948 yilda tibbiy jismoniy tarbiya ko`rigidan 151175 kishi o`tib, ular tibbiy guruhlarga bo`lindi. Shuni aytmoq kerakki, guruhlarga bo`lish 1948 yildagi instruktiv ko`rsatmadir. O`zbekistonda sport tibbiyotining rivojlanish tarixi.

1948 yilda respublikada yoshlar birinchi marta tibbiy jismoniy tarbiya ko`rigidan o`tgan, jismoniy tarbiya bilan shug’ullanuvchilar tibbiy guruhlarga bo`linadi. Ularning salomat-lik holatini, jismoniy rivojlanish va jismoniy tayyorgar-ligini hisobga olgan holda asosiy, kuchli va kuchsiz tibbiy guruhlarga bo`lindi. SHu yildan boshlab sportchilarning chiniq-qanligini aniqlashda Letunov sinamasi qo`llana boshlandi. Sog’liqni saqlash vazirligi buyrug’i bilan 1950 yilda tibbiy jismoniy tarbiya markazlari tibbiy jismoniy tarbiya dispan-serlariga aylantiriladi. Shu sababli Toshkent shtatida besh kishi bo`lgan respublika tibbiy jismoniy tarbiya dispanseri tashkil etildi, rahbar qilib V.A. Batokova tayinlandi va shuningdek shahar tibbiy jismoniy tarbiya dispanseri tashkil etilib, bunga O.M.Jegallo rahbarlik qildi. Buxoro, Samarqand, Farg’ona, Andijon va Namangan shtatida Z tadan shifokor bo`lgan viloyat tibbiy jismoniy tarbiya dispanserlari tashkil etiladi. Qo`qon, Chirchiq va Urganchda bir shtatli tibbiy jismoniy tarbiya kabinetlari saqlanib qoldi.

1955 yilda hukumat qarori asosida dispanserlar davolash profilaktik muassasalar qoshidagi tibbiy jismoniy tarbiya holatlariga o`tkaziladi. 1959 yildan boshlab respublikada jismoniy tarbiya harakatining kuchli rivojlanishi sababli ilgari faoliyatda bo`lgan tibbiy jismoniy tarbiya dispanserlari yana qayta tiklandi. 1960 yilda Toshkentda shahar va respublika tibbiy jismoniy tarbiya dispanserlari birlashtirildi va rahbar qilib shifokor M.B Frank tayinlandi. M.B. Frank dispenserga 40 yil davomida rahbarlik qildi. Respublikada tibbiy nazoratni tashkil etishda va uning taraqqiyotida 1958 yilda tashkil etilgan O`zbekiston jismoniy tarbiya institutning sport tibbiyoti va davolovchi jismoniy tarbiya kafedralari muhim ahamiyatga ega bo`ldi. Kafedrada talabalarga tibbiy nazorat va davolovchi jismoniy tarbiya usullari o`rgatildi, kafedra respublikaga davolovchi jismoniy tarbiyadan instruktorlar, sport massaji bo`yicha mutaxassislar tayyorlab beradi.

O`zbekiston respublikasida sportchilar ustidan tibbiy nazoratinig taraqqiyotida dots. I.P. Il’inskiy, M.B. Frank, O.M. Jegallo, O.A. Rixsieva, A.X. Turaxodjaevlar katta hissa qo`shdilar.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish