Massajning umumiy texnikasi va metodikasi.

Massajning umumiy texnikasi va metodikasi

Massajning umumiy texnikasi va metodikasi.Massajning ko`pgina usullari bor, bulardan: silash, uqalash, ishqalash, qoqish, titratish asosiy usullar xisoblanadi. Bu usullar fiziologik ta`sirning u yoki bu xususiyatlari bilan farqlanib, massajdan kutilayotgan maqsadga qarab qo`llaniladi.

Silash. Oddiy usulda ikki kul orasiga olib,silash tafovut qilinadi. Oddiy usulda silashda qo`l panjasini sal tekkizib turib teri ustida silanadi. Bunda barmoq yoki bulmasa butun kaft bilan silayveriladi. Ikkala qo`l orasiga olib silashda massaj qilinayotgan soxaning katta-kichikligiga va shakliga karab ikkita barmoq yoki butun kaft bilan silab boriladi. Silash vaqtida ba`zida badan bosiladi, bu bosim   chuquroqda yotgan to`qimalarga ta`sir ko`rsatadi. Taqasimon massaj deb ataladigan massaj ham silashga kiradi,massajning bu xillari zich fastsiya bilan qoplangan muskul gruppalari bor joylar (odamning orqasi, son, boldirning old yuzasi) massaj qilinadi. Massaj qilinadigan joy musht qilib qisilgan qo`l panjasining orqa yuzasi bilan silab boriladi.Musht qilingan panja asta –sekin yozila boradi.Odatda limfa va vena tomirlari bo`ylab silanadi. Massaj qilinadigan joylarda shish bo`lsa yoki qon dimlanib qolgan bo`lsa, umumiy silashni ustki qismlardan boshlash, keyin esa shikastlangan sohani silashga o`tish kerak. Silash venalarida qonning limfa va to`qimalararo suyuqlikning yurishiga yordam beradi. Massaj qilinadigan joy oxista va bir maromda bir necha marta, muolajaning o`rtasiga kelganda bir necha marta tez va shiddatliroq silanadi. Massajning xamma turlari silash bilan boshlanadi va silash bilan tugatiladi.

Ishqalash. YUza va qattiq ishqalash tafovut qilinadi. Yuza ishqkalash bir yoki bir necha barmoqning go`shti bilan bajariladi. Bosh barmoq tayanch bo`lib xizmat qiladi, biroq ba`zi xollarda ishqalash uchun xam shu barmoqdan foydalaniladi. Qorin va orqka kaft bilan ishqalanadi. Ikkinchi, uchinchi va to`rtinchi barmoqlar asosiy yoki o`rta falangalarning orqa yuzasi bir qo`l mushti bilan ishqalash usulidan foydalaniladi. Ko`pincha ikkala qo`l bilan ishqalaniladi. Ba`zi xollarda ikkala qo`l bir tomonga qarab yurgizilsa,boshqa xollarda qarama qarshi tomonga yurgiziladi.YUza ishqalashda ter iva chukurrokda etgan to`qimalarning massaj qilinadigan barmoqlar Bilan bosib aylantirib ishqalanadi .Ishqalayotgan ikkinchi kul barmoqlari Bilan silab turiladi.Ishqalashda patologik uchok atrofidagi  to`qimalar soxasidan boshlab,asta-sekin uchokning uziga utiladi.Yuza ishqalash massaj qilinayotgan to`qimalarda qon aylanishni kuchaytiradi. Bu patologik o`zgarishlarning surilib ketishini tezlashtiradi. To`qimalarning xarakatchanligi oshirib, og’riqni kamaytiradi. Yuza ishqalash bilan birga gox  ishqalab, gox silab turiladi. Qattiq ishqalashda o`ng qo`lning  bosh barmog’i massaj qilinadigan joyni bosib turadi. Ko`rsatkich barmoq bilan o`rta barmoq esa  sal-sal doirasimon yoki ellipssimon xarakatlar qilib asta sekin qattiqroq botirila boriladi ayni vaqtda teri ishqalayotgan barmoqlar bilan birga suriladi. Bitta barmoq  bilan xam ishqalasa bo`ladi. To`qimalarga qattiqroq  ta`sir ko`rsatish uchun musht qilingan qo`l panjasining orqa tomoni bilan massaj qilinadi. Limfa oqimining qarama qarshisiga qarab ishqalash va ikkinchi qo`l bilan silab borish mumkin. Qattiq ishqalaganda oxista xarakat qilinadi. Qattiq ishqalashdan maqsad bitishma chandiqlarni yumshatish va  to`qimalarni muloyim qilishdir. Gemotomalar ekssudatlar yoki transsudatlarda ishqalash buyuriladi lekin bunday kassalikniing o`tkir davri butunlay o`tib ketgan bo`lishi shart aks xolda protsess yangidan qo`zishi mumkin.

Uqalash. Uqalashdan maqsad muskul to`qimasiga ta`sir ko`rsatishdir. Uqalash paytida massaj qilinayotgan odamning qo`li ishqalashdagigi qarshi o`laroq badanda  sirg’anishdan tashqari teriga bosiladi va chuqurroqda yotgan to`qima qatlamlarini surib tortadi. Bir yoki ikkala qo`l  panjasi ba`zi xollarda  esa ikkita  barmoq bilan uqalash mumkin. Ikkila qo`l bilan uqalaganda qo`l panjalari massaj qilinadigan joyga, bir-biriga qiyshiq burchak ostida quyiladi. Bunda  bosh barmoqlar massaj qilinadigan muskullarni bir tomonida, qolganlari esa boshqa tomonida turish kerak. Ayni vaqtda massaj qilinayotgan to`qimalar oxista ko`tariladi, bosiladi va go`yo siqilgandek bo`ladi.

Qattiq siqilgan qo`l panjasini soat strelka yo`nalishining aksiga qarab oxista aylantirib, barcha muskul va muskullar gruppasi uqalanadi. Qo`l massaj qilinadigan bo`lsa (qo`l bezillab turganda, shishib ketganda) ishqalash turlaridan biri ag’darishdan ko`p foydalaniladi. Bu usul barmoqlarni yozgan xolda qo`l kaftlari bilan bajariladi, barmoqlarni qarama-qarshi tomonga yurgazib, to`qimalar go`yo ezgilanadi. Muskullar xarakatchanligini oshirish uchun ikkala  qo`l bilan kundaligiga uqalash usulidan foydalaniladi. Bunda gavdaning massaj qilinadigan qismi massajistka nisbatan kundalang yo`nalishda turadi. Massajning umumiy texnikasi va metodikasi

Qoqish. Qoqish jimjaloqning yon tomoni qo`l panjasining yon tomoni, bukilgan barmoqlarning orqa tomoni, yumilgan xoldagi panja yoki ochilgan panja kafti bilan bir me`erda beriladigan zarbalardan iboratdir. Bu usullarning xar birida xam panja bilan kaft usti bo`g’inda erkin xarakat qilish, u massaj  qilayotgan joy yuzasidan 100 sm.dan ortiq yuqoriga ko`tarmasligi kerak. Bir minutda beriladigan zarbalar  soni    160-200 ta ular  tezligi  oshgan sari, kuchi kamayib boradi.  Bo`g’imlardagi  xarakat  muloyim  bo`lishi  kerak. Zarbalar  vaqtida  massaj qiluvchining  qo`li  tik  yoki  sal  qiya  turishi  mumkin.  Keng  xolda  zarba  ancha engil  bo`ladi. Jimjaloqning  tirsak  tomoni  bilan  qoqiladi . Panja  yumilib musht  xolda  tushishi kerak .  Asosiy  falanga  panja  o`zagi  orqali  tug’rilanib  tirnoq  falangi  esa  buqiladi. Barmoqlar  yozilib  ularning  oralarini  kerak jimjaloqning tirsak tomoni  bilan qilinadigan  massajga  chertib  qoqish  deyiladi. Bunda  massaj  qiluvchining  tirsak  bug’imi  to`g’ri  burchak  xosil  qilib bukilgan  bo`lishi  kerak.  Ikkala  panja  bilan  beriladigan  zarbalar  bir-biridan 2-3 sm. uzoqlikdagi  navbatma-navbat  tushishi  lozim.

Vibiratsiya.   Vibiratsiya- teri  osti  to`qimalari   tez  xamda bir  me`yorda titratish (silkitish)  xarakatlari.  Bu  usul  yordamida  chukur  joylashgan  organ  va  to`qimalarga  tasir  etish   mumkin. Vibiratsiya   qo`l  yoki   maxsus apparat  yordamida  bajariladi. Qo`l vibiratsiyasida  massaj   qiluvchi  bir  barmoq  yoki  bir  nechta    barmoq  uchlarining    yumshoq   qismini  bosib,  bilak  kafti   usti   bug’imini   yoki   tirsak   bug’imi   yordamida qo`lni  titratadi.  Odatda,  qo`l  vibiratsiyasi    nerv  tarmoqlari  va  tarmoqchalari  yo`nalishida   bajariladi.

Badan  qismlari    kaft   yordamida   vabiratsiyasi    foydalaniladi. Massajning umumiy texnikasi va metodikasi

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish