Sport travmatizmi holati, jarohat turlari va xavfsizlik texnikasi qoidalari.

Sport travmatizmi holati, jarohat turlari va xavfsizlik texnikasi qoidalari

Sport travmatizmi holati, jarohat turlari va xavfsizlik texnikasi qoidalari.Ko`plab sport turlari ichida zamonaviy mashg’ulot sog’ fiziologiya va patologik chekinishlar safi o`rtasidagi chegaralovchi holatdir. Bu ikkala maxsus holatni muvozanatga keltirish zamonaviy sport tibbiyotining asosiy muammosi hisoblanadi. Yuqori og’irlikdagi muntazam jismoniy mashqlar vaqtida tayanch harakat apparati (THA)  mushaklar, suyaklar va bo`g’inlarni jalb qiluvchi bir qator moslashuv reaktsiyalaridan ta`sirlanadi. Bu mushaklarning fiziologik gipertrofiyasi, suyaklar tuzilishining o`zgarishi va uning arxitektominasi, bo`g’in xaltachalari qon bilan ta`minlanishining yaxshilanishida ifodalanadi. THA  moslashish qobiliyatining buzilishi zo`r berishlar tufayli kelib chiqqan patologik og’ish yoki turlicha kichik jarohatlar ko`rinishida yuzaga keladi (tendinozlar, miotendinozlar, epikondimitlar, aseptik osteonekrozlar, toliqishdan sinishlar vab.q.).Tavsifiga ko`ra  surunkali bo`lgan kasalliklar qatorida zamonaviy sport sharoitida terapevtik ta`sir etish usuli va shikastlanish mexanizmi bo`yicha maxsus xususiyati bilan ajralib turadigan mushaklar, bo`g’in paylari va xaltachalari jarohatlariga, umurtqa pog’ona suyaklarining sinishiga olib keladigan bir qator o`ta og’ir jarohatlar kuzatiladi.

Hozirgi rivojlanish darajasida zamonaviy sport mashg’ulotini o`ziga xosligi va shiddatliligi bilan birga bir qator patologik chekinishlarni sog’ odamning fiziologik vazifalarini chegaralaydigan bir holat sifatida ko`rib chiqish mumkin. Bu ikkala o`zaro maxsus jarayonni muvozanatga keltirish zamonaviy sport tibbiyoti oldida turgan o`ta dolzarb masala hisoblanadi. Sportchilarning ruhiy va jismoniy holati, organizmning tayyorgarligini ifodalovchi tibbiy-biologik tadqiqotlar profilaktik va boshqa musobaqa oldi ko`riklari orqali nazorat qilinadi va sportchining “mashg’ulotdan mashg’ulotgacha” qayta tiklashning asoslangan jismoniy, medikamentoz va ruhiy usullarini o`tkazish va oldida turgan mashqlarni belgilash orqali boshqariladi. O`ta og’ir mashqlar bilan bir qatorda sportdagi erta mutaxassislik sababli bellashayotgan sportchilar o`rtasida jarohatlanishning xaddan tashqari yuqori foizlari kuzatiladi, bu esa mashg’ulotlar kunlarining yo`qolishiga, sport shaklining buzilishiga ba`zi vaftlarda esa umuman sportdan ketishga olib keladi. Sport jarohatlarining soni shuningdek ommaviy jismoniy tarbiya tadbirlarida qatnashuvchi shaxslar orasida ham ko`paydi. Bizning fikrimizcha, sport jarohatlari kelib chiqishning asosiy sababi ayrim sport turlari uchun sportchilarni tanlashdagi jiddiy kamchiliklar shuningdek, sport mashg’ulotlari uslubiyatidagi qo`pol xatolar hisoblanadi. YUksak sport natijalariga va shuningdek og’ir sport mashg’ulotlariga erishish uchun salomatligi benuqson, shu bilan birga ruhiy va jismoniy imkoniyatlari munosib bo`lgan yoshlar loyiq deb hisoblanadilar. Hozirgi vaqtda butun dunyoda bo`lg’usi sportchilarning genetik tanlovi usuli va me`yori ishlab chiqlgan va o`rnatilgan ya`ni sportning ayrim turlari kabi sport o`yinlari uchun ham psixomator sifatlarining maxsus tayyorgarligiga ega bo`lgan yoshlar tanlanadi.

Sport mashg’uloti uslubiyatida tez-tez uchrab turadigan xatolarni eslatib o`tish lozim:

  • THA mashq jarayonining bir me`yorda emasligi;
  • rivojlanishi to`xtamasdan oldin, asosan o`smirlarda mashqlarning

keskin ko`paytirilishi;

  • kichik jarohatlar yoki turli maxalliy va jiddiy xirurgik aralashuvlardan tuzalayotgan bemor sportchilarni bevaqt mashq jarayoniga jalb etish;
  • murabbiylar va maxsus tibbiyot xodimlarining uzviy aloqasi yo`qligi;
  • musobaqalarda bellashayotgan sportchilarning fiziologik xususiyatlari va jismoniy sifatlari to`g’risida murabbiylar va shifokorlarning to`liq ma`lumotga ega emasligi;
  • sport-texnik sifatlarni takomillashtirish uchun qo`shimcha sport o`yinlari va sport turlaridan foydalanishda murabbiylar tarkibining etarli bilimga ega emasligi.

Mashg’ulotlar (mashqlar) hajmining ko`paytirilishga THAning moslashuvi davomli jarayondir va bu nafaqat sportchi organizmining kostitutsional xususiyatlariga, balki sport shifokorlari va murabbiylarning amaliy va nazariy tayyorgarligiga bog’liqdir.Statislik ma`lumotlarga va sport travmotologiyasi taniqli markazlarning (Frantsiya, AQSH, Germaniya) ma`lumotlarga ko`ra THAga zo`r berish oqibatida kelib chiqadigan jarohatlarning keskin ko`payishi aniqlandi.

THAning jarohatlar oqibatida o`zgarishi turlicha tavsifga ega va shu bilan birga sport turining xususiyatlari bilan asoslangan o`ziga xosligi bilan ajralib turadi. Masalan: pubo-adduktor sindromi ko`pincha futbolchilar, qilichbozlar, kurashchilar va gimnastlarda uchraydi ya`ni tos-son bo`g’inlari sohasidagi oyoqlar zo`r kuch bilan o`tkazish holatida bo`ladi. Elka bo`g’inlarining turli jarohatlari voleybolchilar, qo`l to`pi bilan shug’ullanuvchilar, gimnastikachilar, engil atletikachilar, nayza otuvchilarda ko`proq uchraydi. Boldir-tovon, tizza yumshoq to`qimalarining jarohatlari bilan ko`pchilik sportchilar azob chekishadi. Oxirgi paytlarda umurtqa pog’onasi jarohatlar oqibatida o`zgarish (kurashchilar, shtanga ko`taruvchilarda) jiddiy oqibatlarga olib kelmoqda va tez-tez uchrashi kuzatilmoqda. erta sport mutaxassisligi belgilanishi sababli turlicha maxalliylikdagi aseptik nekroz kasalliklari soni o`sishi kuzatilgan. O`zining salomatligini to`liq tiklanmagan holda sportchini mashqlarga va musobaqalarga jalb qilish patologiyaning surunkali turlarining kelib chiqishiga va yangi jarohatlar bilan shikastlanishiga olib keladi. Sportchining qachon mashqlarda va musobaqalarda qatnashishi bilan bog’liq bo`lgan masalani faqatgina davolovchi shifokor yoki jamoa shifokori hal qila oladi. Shifokorlarning yuksak maxsus tayyorgarligi va zamonaviy sportning xususiyatlarini bilishga jarohat olgan sportchining sportga qanchalik tez qaytishi ko`proq darajada bog’liq.

Sport travmotologiya va ortopediyasi klinikasida to`plangan klinik xujjatlar statistik taxlil qilinganda, o`ta zo`riqish oqibatida THA jarohatlarining kelib chiqishiga sport tajribasining ta`siri va kasalliklarning asosan maxalliyligi, dinamikasi, tez-tez qaytalanishi, etiologiyasi shuni ko`rsatadiki, faqat zo`riqish oqibatida singirpay shamollashlari 82,2%ni boshqa 17,8% holatlarda  zo`riqishdan tashqari boshqa sabablar: infektsiya manbalari, diskopatiya va osteoxondroz, dizostozlar va boshqalar ta`sir ko`rsatadi. Sport stajining va yoshning ulg’ayishi bilan zo`riqish sababli tha kasalliklarining o`sishi ortadi, shuningdek bu bog’liqlik milliy darajadagi sportchilarda shu ma`noda o`zgaradiki, bu bir xil yoshdagi va sport stajiga ega bo`lganlarda sport mahoratining o`sishi bilan bu kasalliklar foizi ortadi. Sport travmatizmi holati, jarohat turlari va xavfsizlik texnikasi qoidalari.

Bu foizlar yil bo`yi musobaqalarda qatnashish darajasi, jismoniy mashqlar soni va miqdori kam bo`lgan ko`ngilli jamiyatlar sportchilarga nisbatan milliy darajali sportchilarda yuqori bo`ladi. Har bir sport turida asosiy jarohatlarning o`ziga xos sohasi bo`ladi. Masalan, zo`riqish oqibatida tizza bo`g’inlarining kasalliklari asosan shtangachilarda-50,5%, voleybolchilarda-48,7% basketbolchilarda-38,3%, shuningdek gimnastlar va kurashchilarda 28,6% va 45,2% ni tashkil etuvchi elka bo`g’inlari kasalliklari uchraydi. Futbol bilan bog’liq bo`lgan zo`riqishlardan kelib chiqqan jarohatlar asosan simfaza sohasida (53,2%) ko`p uchraydi.

Umuman ishlab chiqarishdagi va sportdagi zo`riqishdan kelib chiqadigan kasalliklarning etiologik omillari bir holda, lekin ularning tuzilishi turlichadir. Jins, yosh (to`qimalarning fiziologik qarishi boshlangan paytda) davomiy mehnat staji, garmonal etishmovchilik va boshqa sportda, mehnat faoliyati sharoitida tha zo`riqishdan kasalliklarning kelib chiqishi uchun asosiy ahamiyatga bo`lgan qator omillar chegaralangan ta`sirga  va ahamiyatga ega. aksincha, noto`g’ri ishlab chiqilgan o`quv-mashq rejasi, ob-havo sharoitining yomonligi, qattiq va ifloslangan sport yo`lakchalari va maydonchalari, anabolik moddalar iste`mol qilish va boshqa etiologik momentlar noqulay ta`sir ko`rsatadi va sportchilarda THA zo`riqishi bilan bog’liq turli kasalliklarning kelib chiqishiga sharoit yaratadi. Sport travmatizmi holati, jarohat turlari va xavfsizlik texnikasi qoidalari.

Sportchilar orasida jarohatlanish patologiyasining tahlili o`ta zo`riqishlar bilan bog’liq bo`lgan kasalliklarning o`sish g’oyasini yaqqol ko`rsatadi. Bu hodisaning asosiy sababini biz sog’liqni tiklashning qoniqarsiz darajasida mashqlar jarayonidagi og’irlikni (hajmi va tezlik bo`yicha) ko`paytirishini davom ettirish, shuningdek davolashdagi va kasallikning boshlanishi davrida mehnatga layoqatliligini baholashdagi ba`zi bir kamchiliklarda ko`ramiz.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish