Sog’liq va kasallik xolatlari to`g’risida tushuncha.

Sog’liq va kasallik xolatlari to`g’risida tushuncha

Sog’liq va kasallik xolatlari to`g’risida tushuncha.Sog’liq holati deganda organizmning tashqi va ichki muxit omillariga nisbatan muvozanati tushuniladi.  Bunda organizmning ish bajarish qobiliyati yurkori darajada bo`ladi.  Kasallik holati esa shu muvozanatning buzulishi tushuniladi va  organizmning ish bajarish qobiliyati keskin pasayib ketadi.

Turli kasalliklar insoniyatga qadim zamonlardan ma`lum bo`lgan. Ular bizning davrimizgacha etib kelgan qadimiy yodgorliklarda yozib qoldirilganligi ma`lum.  Qadimgi kitoblarda faqat kasalliklarni davolashgina emas,  balki ularni kelib chiqishini o`rganish xaqidagi ma`lumotlarni ham topsa bo`ladi.  Kasalliklarni umumiy moxiyati va ularning rivojlanish konuniyatlarini o`rganishni o`z oldiga maqsad qilib qo`ygan fan «Patologiya» (grekcha «Patos» kasallik «logos» fan demakdir) nomini olgan.

Patologiya tirik tabiatdagi normadan chiqqan barcha xodisalarni o`z ichiga oladi.  Bunday o`zgarishlar xaddan tashqari turli-tuman formada bo`lganligi sababli patologiyaning mazmuni ham juda keng va xilma-xildir.  Shu sababli patologiya bir qancha qismlarga  bo`linadi:  Umumiy potologiya,  xususiy patologiya,  patologik fiziologiya,  patologik gistologiya va patologik anatomiya.

Xususiy patologiya – ayrim kasalliklar va ularning hamma belgilarini tekshirish bilan shug’ullanadi.  Kasal organizmning funktsiyasini o`rganish patologik fiziologiyaning   vazifasiga   kiradi.  Funktsiyaning buzilishi odatda.  paydo bo`lgan kasallikning dastla6ki belgisi bo`ladi va sog’ayishga qadar saqlanib qoladi.  Sog’liq va kasallik xolatlari to`g’risida tushuncha.

Umumiy patologiya- turli patologik protsesslarning umumiy xususiyatlarini o`rganish va barcha patologik protsesslar rivojlanishining umumiy qonuniyatlarini aniqlash bilan shug’ullanadi.

Patologik gistologiya – anatomiyaning muxim qismi bo`lib.  to`qimalardagi o`zgarishlarni mikroskop orqali aniqlaydi.

Patologik anatomiya- patologiyaning kasallik tufayli organlar.  to`qimalar va xujayralar tuzilishidagi o`zgarishlarni tekshiradigan fandir. Sog’liq va kasallik xolatlari to`g’risida tushuncha.

Kasalliklarni kelib chiqish sabablarini etiologiya deyiladi.  Patologiya esa kasalliklar to`g’risidagi ta`limotdir.  «Potos» grekcha-lotincha jabrlanish.  kasallik.  «logos» esa fan degan ma`noni bildiradi.  Patogenez-patologik jarayonlarni xosil bo`lishi va rivojlaninishi mexanizmi to`g’risidagi talimotdir.  Demak, patogenez qanday yo`l bilan kasallik vujudga kelishini bildirsa.  etiologiya esa qanday sabablar tufaydi kasallik vujudga keladi degan savollarga javob beradi.

Davlatimiz tomonidan aholini sog’lomlashtirish borasidagi qonuniy hujjatlarni amalga oshirish  hammamizning vazifamiz. Sabab: jismoniy mustahkam, ruhan tetik, ma`naviy sog’lom xalqni sindirib bo`lmaydi. Bunday sifatlarga esa sog’lom turmush tarzida yashagan va uning talablariga e`tiqod qilgan kishilargina qodir bo`ladilar.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish