Qomat buzilganda davolash jismoniy tarbiyasi.

Qomat buzilganda davolash jismoniy tarbiyasi.

Qomat buzilganda davolash jismoniy tarbiyasi. Qaddi-qomat bolaning yoshligidan boshlab o`sishi, rivojlanishi va tarbiyalanishiga qarab shakllanadi.  To`g’ri shakllangan qaddi – qomat kishini xushbichim qiladi,  xarakat apparati va butun organizmning normal ishlashiga yordam beradi.  Odamning qomati to`g’ri shakllangan bo`lsa umurtqa pog’onasi qiyshayishi bilinmas darajada,  kurak suyagida bir – biriga nisbatan simmetrik joylashgan  ikkala elka bir tekisda qorin tortilgan,  oyoq to`g’ri,  oyoq panjalari normal muskullari yaxshi rivojlaggan bo`ladi, qomati noto`g’riligi ayniqa uning o`sish davrida noto`g’ri shakllanishi suyak skeletida turg’un o`zgarishlar xosil bo`lishiga nafas organlari qon aylanishi ovqat xazm bo`lishi siydik ajrashi nerv xarakat apparatini  faoliyatini yomonlashuviga,  bosh og’rishga,  tez tez charchashga,  ishtaxa yo`qolishiga olib keladi.  elkasi turib chiqqan umurtqa pog’onasi qiyshiq kishilar qomati noto`g’ri bo`ladi. elkasi chiqqan kishilarda elka muskullari  sust rivojlangan,  umurtqa pog’onasi ko`krak qismi orqaga bir tekisda turtib chiqqan bosh oldiga egilgan,  ko`krak qafasi yassi elka kirishgan qorin chiqqan bo`ladi.  SHalvaygan  qomatda bosh egilgan,  ko`krak qafasi yassi,  elka kirishgan oyoqlari tizza qismi bukilgan bo`ladi.

Qomat buzilishida umurtqa pog’onasining qiyshayishiga katta ahamiyat kasb etadi.  Normal umurtqa pog’onasi tik yurishda moslashgan bo`lib,  pastga qarab kengayib boradi.  Umurtqa pog’onasining  bel, ko`krak va dumg’aza qismlaridan fiziologik bukilmalar bor.  Bo`yin va bel qismidagi bukilmalar lordoz ko`krak va dumg’aza qismidagi buklamalar kifoz deb ataladi. Qomat buzilganda davolash jismoniy tarbiyasi.

Bo`yin va bel qismlari oldinga ko`krak va dumg’aza qismlari org’aga qarab bukilgan bo`ladi.  Bu  buklamalar bola boshining mustaqil ko`tarib turishi,  o`tira boshlashi va tik turish,  yurishidan boshlab shakllanadi.  Odam umurtqa pog’onasining o`zgarishi umurtqa pog’onasining qiyshayishi deyiladi. U  uch xilda bo`ladi. Lordoz (oldinga), kifoz (orqaga) va Skolioz (yonga) qiyshayishi orqali vujudga keladi.  Katta yoshdagi kishining umurtqa pog’onasi old va orqa tomonga qaragan kichikroq bukilmalar bo`ladi.  Bu bukilma yoshlikdan asta sekin ayniqsa bola tik turishiga va yurishga o`rgana boshlaganda vujudga keladi.  Bu kasallik bo`lmay,  balki fiziologik holat xisoblanadi.  Umurtqa pog’onasi kasalligida esa umurtqa pog’onisaning fizioligik holatidan chiqib,  old va orqa tomonga qarab, qiyshayishi kuzatiladi.  Kifoz yoysimon bo`lishi mumkin.  Bunda umurtqa pog’onasinig u yoki bu bo`lagi orqa tomonga qiyshaygan bo`ladi.  YOysimon kifoz umurtqa pog’onasining  ko`krak qismida ko`proq uchraydi.  Kifozni bu formasini oldini olish skoliozga o`xshashdir.  Uni davolash gimnastikasi,  fizioterapiya buyuriladi.  Umurtqa pog’onasining orqaga tortib turtib chiqishi ko`proq ko`krak umurtqalarida kuzatiladi va bu bukrilik deb ataladi.  Bukrilikka umurtqa pog’onasining turli kasalliklari va shikastlanishi,  ko`pincha umurtqani sil bilan kasallanishiga sabab  bo`ladi bu kasalni davolab bukrilikni oldini olish mumkin. Lordazda  umurtqa  pog’onasi ichkariga qiyshayadi.  Ko`pincha chanoq suyagining son suyagi bilan tutashgan bug’inining tug’ma chiqishi sabab bo`ladi.  Bel lordozi qorniga eyo yig’ilishidan ham paydo bo`ladi. Lordozda umurtqalar deformatsiyalanadi va og’riydi. Umurtqa pog’onasi shikaslangan qismining xarakatlanishi qiyinlashadi. Lordozni davolashda uning sababi aniqlangach vrach tomonidan davo gimnastikasi va massaj buyuriladi.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish