Massaj turlari.

 

 

Massaj turlari

Massaj turlari.Orqani  massaj qilish bu o`ziga xos, ayrim xususiyatlarga ega. Limfa tomirlari pastga yani beldan chov limfa tugunlariga yo`naladi. Yuqoriga esa umrov usti bilan soxalari limfa tugunlariga boradi. Orqa kuraklarni  pastki uchlaridan to oxirgi qovurg’alarigacha  davom etadigan  ikkita limfa sistemasi bor, bulardagi limfalar xar-xil  yo`nalishda:  birida yuqoridan pastga, ikkinchisida pastdan yuqoriga oqadi. Shuning uchun uzun muskullar  ikki tomonlama yuqoridan pastga va pastdan yuqoriga massaj qilinadi, orqada uzun muskullardan  tashqari yana  serbar muskullar  va  terapetsiyasimon muskul ham bor, bular elka bo`g’imiga tomon  xarakat bilan  massaj qilinadi. Orqaning uzun muskullari ikki qo`l bilan silanadi. Orqa muskullarini ishqalashda taroqsimon massaj qilinadi, uqalashda esa teri bilan muskul bosh barmoq va bosh barmoqlar orasiga qisib olinadi. Umurtka pog’onasining yonlari bosh barmoqning yumshoq  qismlari yordamida bosim bilan vibratsiya qilinadi. Orqa massaj kertish va shappatilashdan so`ng silash bilan tugallanadi

Ko`krakni   massaj  qilish. Ko`krakdagi  katta   ko`krak  muskullar,  qovurg’alararo  muskullar   va   oldingi  tishsimon  muskullar  massaj  qilinadi. Katta  ko`krak  muskullari  tolasi  ikki yo`nalishda  davom  etadi,  shuning  uchun  bu  muskullarni  massaj  qilishda  ikkala  qo`lning  kaftlari  tushda  qo`ltiqa  tomon  va  tushdan  elka  bo`g’imlariga  tomon  xarakat  qiladi. Bunda  sut  bezi  atrofini  aylanib  o`tish  tafsiya  qilinadi.  Ko`krak  massaji  silash,  uqalash, yana silash, bir qo`l  bilan shapatilashdan  iboratdir.  Qovurg’alar  orasini  massaj  qilishda bemorning  qo`li  tepaga  ko`tarilgan  bo`ladi. Massajda  bosh  barmoq  yoki  ko`rsatkich  barmoqning  yon  tomoni  bilan silanadi,  uqalanadi, shapatilanadi, vibratsiya   qilinadi.  Tushdan qovurg’a  orasi  bo`ylab,  qultiqa tomon  massaj  qilinadi.  Qovurg’alar  osti nervlari  tush  chetida  va  qo`ltiq  osti  yo`li  bo`ylab  vibratsiya  qilinadi.  Oldingi  tishsimon  muskullar  massaj  kilinganda  bemor  yon  boshlab  yotishi, qo`lini  orqaga  kerib, panjasining  orqa  tossimon  bel  soxasida  turishi  kerak. Massaj  qiluvchi  bemorning yon  tomonida  turib,  qo`lini  uning  yon  boshiga  shunday  qo`yadiki,  natijada  kaftining  asosi bemorning  ikki  va uch  qovurg’alari  orasidagi  qo`ltiq  osti  chizig’ida  joylashadi.  Silash  va  uqalash  ishlari  ko`kragi  tomon  qiya  yo`nalishda  olib  boriladi. Ko`krakni  massaj  qilishda bemor  nafas  olish  va chiqarish  mashqlarini  bajaradi.  Massaj qiluvchi  bemorninig orqa tomonida turadi. U trapetsiyasimon va ensa-umurtqa pog’onasi muskullarini tepadan pastga hamda yon tomonga silaydi. Bo`yin esa muskullarning tutashadigan joylarini barmoq uchlari bilan uqalanadi . Trapetsiyasimon va ensa muskunlari ham uqalanadi. Bo`yin, bo`yinturuq venani bosmasdan muloyim bir maromda silanadi .

Boshni massaj qilish. Boshni soch o`sishi yo`nalishi bo`ylab massaj qilinadi, chunki sochning o`sishi yo`nalishi limfa tomirlarida turadi. U dastlab 2 qo`lning kafti bilan silanadi. Bunda qo`llar o`ksimon chokning tepastida parallel xolda turadi. Bir vaqtning o`zida qarama–qarshi  yo`nalishda massaj qilinadi. So`ngra kaftlar bir-biri bilan boshning yon tomondan tomonida uchrashadi va quloq orqasi bilan bo`yinga tomon silanadi. Boshning eng tepasidan sochli qismi chegarasigacha bo`lgan radius bo`yicha boshning hamma   qismi  qisqa lekin tez to`lqinsimon xarakat bilan qoqilga o`tiladi. Massaj umumiy silash qoqish yoki elastik virator yordamida vibratsiya qilish bilan tugalanadi. Bosh massaji soch tiklaganda terisini oziklanishini yaxshilashda shuningdek migren` kassaligida qo`laniladi. Massajning muddati dastlab 5 minut bo`ladi keyin asta sekin 10- 15 minutga etkaziladi.

Yuzni massaj qilish. Yuz massaji yuzning limfa tomirlari bo`ylab qilinadi. Ular yuzning o`rta chizig’idan boshlab, xar ikki tomonlarga tomon tutashadi va bo`yiniga quloq oldi va chang osti limfa tomonlariga tomon tutashadi. Peshanani silash peshana orti chizig’idan boshlab boshni sochli cherlariga paralel yo`nalishda yuqoriga tomon boradi. Lunj burnidan quloqqa tomon va pastki jag’g’a tomon ishkalash barmoqlar uchlari bilan bajariladi. Kalla nervlarning chiqish joylari oldin silanadi, keyin vibratsiya qilinadi. Yuzni silash yuzni kosmetik massaj qilishning asosiy usuli xisoblanadi. Dastlab yuzning terisi bug’latiladi, yuzga parafin qop kiydiraladi va boshqa kosmetik muolajalar bajariladi. Massajdan keyin odatda maxalliy darsonvalizatsiya usuli qo`laniladi. Massaj turlari.

Kosmetik massaj usuli teri oziqlanishini yaxshilash, uning muskullari funktsiyasini oshirish maqsadida qo`llaniladi.  Massaj qilishda umumiy ko`rsatmalar va bunga monelik qiladigan xollar. Yumshoq to`qimalar suyaklar va bo`g’inlar mexanik zararlanganda yorilganda suyak singanda va paylar cho`zilganda ularning xronik yallig’lanishda protsesslar (maxaliy shishlar xronik infiltrlar bo`g’inlar kasalliklari) davom etayotganda spastik va sust falaj, radikulit muskullar atrofi ichaklar antoniyasida maxalliy massaj qilsa bo`ladi. Bemorlarda moddalar almashuvini kuchaytirish zarur bo`lganda masalan semirish va boshqa kasaliklar da umumiy massaj qilish mumkin. Kuchli istima xolatida, qon ketganda, qon oquvchanlikda, toshmalar toshganda, egzemada, chipqon chiqqanda, yiringli va sil kasalliklarda va bo`g’imlar kasalliklarda (anarvizmlarda vena qon tomirlarda varikos kengayganda limfangitlarda) kuchli yallig’lanish pretsess (apendittsit jigarni yallig’lanishi buyrak va siydik yo`llariga tosh kelganda xavfli o`smalar paydo bo`lganda) psixozlarda massaj qilib bo`lmaydi. Massaj turlari.

Mavzular.

manba

Read more articles

Fikr bildirish